Specjalistyczne kadry techniczne
studia podyplomowe
dla pracowników przedsiębiorstw
REACH; ISO 14000/EMAS; gospodarowanie odpadami
Człowiek-najlepsza inwestycja
 
 
 
 
Studia podyplomowe:
 
 
 
 
Login
Hasło
Europejski
Fundusz
Społeczny
www.efs.gov.pl
Informacje o projekcie
Przedmiot projektu
W ramach Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Politechnika Krakowska – reprezentowana przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości – w partnerstwie z firmą QUALITAS EDYTA ZĄBEK realizuje projekt w zakresie organizacji studiów podyplomowych obejmujących trzy kierunki:
  • Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia REACH;
  • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi;
  • Systemy zarządzania środowiskowego – ISO 14000/EMAS.
Termin realizacji projektu
Umowa o dofinansowanie projektu, jako jedna z pierwszych, została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w grudniu 2008 roku. Projekt realizowany jest od stycznia 2009 roku do grudnia 2010 roku.

Uczestnicy studiów
Projekt skierowany jest do pracowników MMŚP oraz dużych przedsiębiorstw z całej Polski.

Organizatorzy
Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest Politechnika Krakowska, reprezentowana przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. Odpowiada on za organizację studiów. Partnerem jest firma QUALITAS EDYTA ZĄBEK, która realizuje zadania związane z zarządzaniem projektem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości